Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

12.2004 - Glasilo Poraka

“ПОРАКА”
Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 4, година XVII – Декември 2004

СОДРЖИНА

2. Страна
ЕАСПД – “LABOr – да се научи од најдобрата практика за обука и вработување на лицата со попреченост во ЕВРОПА”

3 и 4. Страна
ШТО Е СО МОИТЕ ПРАВА – Национална кампања за поддршка на вработувањето за лица со интелектуална попреченост

5. Страна
Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА во рамките на кампањата ШТО Е СО МОИТЕ ПРАВА

6 и 7. Страна
Успешна имплементација на програмата за зајакнување на капацитетот на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

8 и 9. Страна
Активности на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

10 и 11. Страна
СТРАНСКИ ИСКУСТВА: Едукација и обука на родители и семејства на лица со интелектуална попреченост во Словенија

12. Страна
Резолуција од конференција “Вклучени во општеството”

13. Страна
- Учество на меѓународен семинар “Нежно учење”
- НВО Саем – Четврт форум на граѓанското општество во Македонија

14. Страна
Конвенција за попреченост на Обединетите нации

15. Страна
Како да се обезбеди социјална интеграција на хендикепираните лица – Габриела Василевска, ГТЗ

16. Страна
НАША СТРАНИЦА – Повелба за ЦПЛИП – ПОРАКА Охрид