Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

03.2008 - Glasilo Poraka

“ПОРАКА”
Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 1, година XXI – Март 2008

СОДРЖИНА

2. страна
Програмски активности на РЦПЛИП – ПОРАКА во 2008 година

3. страна
Работни состаноци за стратешко планирање на развојот на локалните организации

4. и 5. страна
Заштита на лицата со интелектуална попреченост од дискриминација

6. и 7. страна
Советот усвои Резолуција за ситуацијата на лицата со попреченост во Европа

8. и 9. страна
Акционен план за ратификација и имплементација на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост

10. и 11. страна
Активности на локално ниво

12. и 13. страна
Социјални активности на дневниот центар – ПОРАКА Скопје

14. и 15. страна
Задолжителна проверка за Даунов синдром во текот на бременоста

16. страна
Наша страница