Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

03.2005 - Glasilo Poraka

“ПОРАКА”
Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 1, година XVIII – Март 2005

СОДРЖИНА

2. Страна
Принципи на Интернационалната Инклузија

3 Страна
Нови модели за вработување на лица со попреченост
ПОДДРЖАНО ВРАБОТУВАЊЕ

4. и 5. Страна
ЗАКЛУЧОЦИ од националната тркалезна маса во рамките на кампањата ШТО Е СО МОИТЕ ПРАВА?

5. Страна
Активности на локалните организации на РЦПЛИП –
ПОРАКА во рамките на кампањата ШТО Е СО МОИТЕ ПРАВА

6 и 7. Страна
Превземен текст од “Граѓански свет”
БОРБА ЗА ПОГОЛЕМО ПРИСУСТВО ВО ОПШТЕСТВОТО –
Катерина Богоева

8. Страна
Превземени текстови од ЗАМАН

  • ЗНАЕВТЕ ЛИ ДЕКА БЕБИЊАТА РАЗБИРААТ ШТО ИМ ЗБОРУВАМЕ?
  • РАБОТЛИВИ МАЈКИ – ЗАОСТАНАТИ ДЕЦА?

9. Страна
Активности на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

10. и 11. Страна
МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИЈАТА И ВО МАКЕДОНИЈА

  • Габриела Василевска, ГТЗ

12. и 13. Страна
Странски искуства:
ЕДУКАЦИЈА И ОБУКА НА РОДИТЕЛИ И СЕМЕЈСТВА НА ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ ВО СЛОВЕНИЈА

14. и 15. Страна
Проект “ВКЛУЧЕНИ ВО ОПШТЕСТВОТО”
Политика и приоритетни акции за квалитетни резиденциски сервиси за лица со попреченост

16. Страна
НАША СТРАНИЦА – Нови работилници во дневниот центар во Скопје