Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

03.2004 - Glasilo Poraka

“ПОРАКА” – Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 1, година XVII – Март 2004

СОДРЖИНА

2. Страна
ВОВЕД – Усвоена Програмата за работа на РЦПЛИП – ПОРАКА за 2004 година

3. Страна
АКТУЕЛНО – Донесен Законот за измени и дополнување на Законот за вработување на инвалидни лица

4 и 5. Страна
Зајакнување на капацитетот на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

6 и 7. Страна
Издвојуваме – Системот на социјална заштита во Р.Македонија

8 и 9. Страна
Активности на дневниот центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Скопје

10 и 11. Страна
Странски искуства – Улогата и значењето на медиумите

12. Страна
Успешна имплементација на пилот проектите на -ПОРАКА Охрид- и -ПОРАКА Куманово-

13. Страна
Промовирана веб-страната на ГТЗ: www.hendikep.org.mk

14. Страна
ПОУ “Маца Овчарова” – Велес
31 година воспитание и образование

15. Страна
Превземен текст: “Потребна е поддршка за вклучување во општествениот живот”

16. Страна
Наша страница – Еднодневен спортско – рекреативен излет во Маврово