Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

03.2003 - Glasilo Poraka

“ПОРАКА”
Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 1, година XVI – Март 2003

СОДРЖИНА

2. Страна
ВОВЕД – г-дин Јован Манасиевски, Министер за труд и социјална политика

3. Страна
Актуелно – Извештај од состанокот на менаџерскиот комитет на проектот “Унапредување на човековите права на лицата со интелектуална попреченост во граѓанското општество”
- Втор семинар на МДАП

4 и 5. Страна
Промоција и презентација на националната кампања за поддршка на лица со интелектуална попреченост во Р. Македонија

6. Страна
Да разбереме, да кажеме и да покажеме – Габриела Василевска, ГТЗ

7. Страна
Прва промоција на кампањата на локално ниво – ПОРАКА Демир Хисар

8 и 9. Страна
Активности на дневните центри

10 и 11. Страна
Попреченост, сиромаштија и развој

11. Страна
ИНФО

12 и 13. Страна
ПОРАКА до сите кои имаат совест

14 и 15. Страна
Приоритети при измена и дополнување на Законот за здравствена заштита

15. Страна
Што после Манастирец?

16. Страна
Наша страница – Во посета на МТВ