Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

PORAKA Septemvri 2008.pmd

“ПОРАКА” – Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 3, година XXI – Септември 2008

СОДРЖИНА

2. страна
Иницијативи на европско ниво
Европската комисија предлага нова европска директива за анти-дискриминација

3. страна
Од членството на РЦПЛИП – ПОРАКА во Европската асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост (ЕАСПД)
Европски иницијативи за обезбедување на достоинствен живот преку квалитетни сервисни служби

4. и 5. страна
Документ за позиција на Европската Инклузија
Клучни елементи на систем за поддржано донесување одлуки

6. и 7. страна
Регионална конференција, Сараево, Босна и Херцеговина, 2-ри до 5-ти јуни 2008 година
“Чекор кон Европа II – Права и политики во областа на лица со попреченост во Југоисточна Европа”
Резолуција – Чекор напред

8.9. и 10. страна
Стратешки документ на ЕАСПД
Документ за позиција за стратегии за потпомагање на развојот на сервисни служби во местото на живеење кои се ориентирани кон лицето

11. страна
Социјални активности на дневниот центар – ПОРАКА Скопје

  • Активности на базен
  • Посета на музејот на Гоце Делчев и на Скопското Кале
  • Подготовка на зимница во дневниот центар – ПОРАКА Скопје

12. и 13. страна
Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

  • ЦПЛИП – ПОРАКА Виница во Специјалниот завод – Демир Капија
  • Социјални активности на ЦПЛИП – ПОРАКА Штип
  • Социјални активности на дневниот центар – ПОРАКА Радовиш
  • Летен одмор за корисниците на дневниот центар во Крива Паланка
  • Корисниците на дневниот центар – ПОРАКА Кочани на екскурзија во Крушево

14. и 15. страна
Во организација на РЦПЛИП – ПОРАКА
Спортско – рекреативни активности за корисниците на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

16. страна
Наша страница
Дневниот центар – ПОРАКА Скопје доби донација од шведскиот клуб “ЛИОНС – Гатхенхеим”