Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

09.2007 - Glasilo Poraka

“ПОРАКА” – Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 3, година XX – Септември 2007

СОДРЖИНА

2. страна
Вовед
Значаен развој на меѓународно ниво

3., 4.и 5. страна
Министерството за труд и социјална политика подготвува важен стратешки документ
Стратегија за деинституционализација на социјални сервисни служби во Р. Македонија (2007-2014)

6. и 7. страна
Иницијатива за зголемено учество на граѓанскиот сектор
Предлог-стратегија на Град Скопје за соработка со граѓански организации

8 и 9. страна
Од членството на РЦПЛИП – ПОРАКА во Европската Инклузија
Акционен план за ратификација и имплементација на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост

10. и 11. страна
Активности на локално ниво – Кампања за промоција на еднаквост за лицата со интелектуална попреченост

  • Јавна промоција во Скопје
  • Презентација во Прилеп
  • Активности во Виница

12. страна
Активности на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА
13. страна
Преземени текстови од дневни и неделни весници

14 и 15. страна
Епилепсија – енигма за краткотрајното мозочно “исклу-чување”

16. страна
Наша страница
Спортско – рекреативни активности за корисниците на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА, 10-13 Септември 2007 година, Струга