Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

09.2005 - Glasilo Poraka

“ПОРАКА”
Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 3, година XVIII – Септември 2005

СОДРЖИНА

2. Страна
СОЦИЈАЛНА ДРЖАВА???

3 Страна
Резултати од кампањата
“ШТО Е СО МОИТЕ ПРАВА?”

4. Страна
Дали државата обезбедува социјална сигурност…?

5. Страна
Црвен картон за институциите
6. и 7. Страна
Нови модели
Поддржано вработување

8. и 9. Страна
Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

10. и 11. Страна
Конвенција за попреченост на ОН

12., 13. и 14. Страна
Препораки од Специјалниот известувач на ОН

15. Страна

  • Посета на фондацијата “Борис Трајковски”
  • Бебешката глава полна со љубомора и со фрустрација

16. Страна
НАША СТРАНИЦА