Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

PORAKA Septemvri 2009.pmd

“ПОРАКА” – Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 3, година XXII – Септември 2009

СОДРЖИНА

2. страна
Креирање на локални акциони планови во три пилот-општини

3., 4. и 5. страна
Документ за позиција на Европската Инклузија
Лицата со тешка или длабока попреченост или комбинирани пречки и Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост

6. страна
Активности на ЕДФ (European Disability Forum)
Отворено писмо на ЕДФ до новата Европска комисија

7. страна
Соопштение на ЕДФ
Америка и Обединетите нации: Историски чекор напред за правата на лицата со попреченост

8. и 9. страна
Активности на РЦПЛИП – Порака
Спортско-рекреативни активности за корисниците на дневните центри на РЦПЛИП-ПОРАКА

10. страна
Превземено соопштение од Мнистерството за Информатичко општество
Промовиран веб-портал за лица со инвалидност „Сакам, знам, можам“ – www.sakamznammozam.gov.mk

11. страна
Меѓународна обука во организација на Inclusion Europe
Значењето на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост и улогата на националните организации на лицата со интелектуална попреченост

12. и 13. страна
Социјални активности на дневниот центар – ПОРАКА Скопје

14. и 15. страна
Искуства од странски партнери
Будимпешта модел – Искуство од Унгарија

15. страна
Соопштение за јавност на Европската коалиција за живот во заедница (ECCL)
Повик за акција за прекинување на сегрегацијата на лицата со попреченост во институциите низ Европа

16. страна
Наша страна
Посета на тенискиот клуб „ЈУГ“