Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

06.2007 - Glasilo Poraka

“ПОРАКА”
Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 2, година XX – Јуни 2007

СОДРЖИНА

2. страна
Вовед
Закон за социјална заштита и социјална сигурност
“НОВИ ПРАВА”???

3 и 4. страна
Кампања за промоција на еднаквост за лица со интелектуална попреченост во Република Македонија
“Преку РАЗЛИЧНОСТА до ЕДНАКВОСТ во општеството”

5 и 6. страна
Кампања за промоција на еднаквост за лица со интелектуална попреченост во Република Македонија
Активности на локално ниво:

  • Трибина во Демир Хисар
  • Активности во Радовиш
  • Промоција во Куманово
  • Тематски часови во Скопје

7. страна
Неформална министерска конференција за попреченост на Европската унија

8 и 9. страна
Од 19-ти до 22-ри јуни 2007 година во Струга
Спортско – рекреативни активности за корисниците на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

10. страна
Меѓународен семинар на Европската коалиција за живеење во заедницата
“ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО РАЗВОЈОТ, ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО И ЕВАЛУАЦИЈАТА НА КВАЛИТЕТНИ СЕРВИСНИ СЛУЖБИ ВО МЕСТОТО НА ЖИВЕЕЊЕ”

11. страна
Меѓународна конференција на Европската асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост
“ПРЕКУ ГРАНИЦИТЕ, КУЛТУРИТЕ, ПРИСТАПИТЕ”

12 и 13. страна
Заедничка конференција на EASPD, EDF и Handicap International во Скопје
Нацрт Декларација за подобрување на социјалните сервисни служби за лица со попреченост во регионот на западен Балкан

14 и 15. страна
Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

  • ЦПЛИП – ПОРАКА Штип
  • ЦПЛИП – ПОРАКА Радовиш
  • ЦПЛИП – ПОРАКА Куманово

16. страна
Наша страница
По повод Денот на пролетта и Денот на екологијата