Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

06.2006 - Glasilo Poraka

“ПОРАКА”
Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 2, година XIX – Јуни 2006

СОДРЖИНА

2. Страна
НАМЕСТО ВОВЕД

3. Страна
Зајакнување на капацитетот на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА
Работилници за SWOT – анализа на работењето на дневните центри и на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

4. Страна
Европска коалиција за живеење во заедницата
Право да се живее во заедницата – кон европска стратегија за деинституционализација на лицата со попреченост

5. Страна
Европа во Акција
Учиме во текот на целиот наш живот

6. и 7. Страна
Од членството на РЦПЛИП – ПОРАКА во Европската Инклузија
Семејствата и интелектуалната попреченост во Европа

8. и 9. Страна
Иницијатива на Европската унија “За различност – против дискриминација”
Нови права и обрвски според европската легислатива за антидискриминација

10. и 11. Страна
Од членството на РЦПЛИП – ПОРАКА во Интернационалната Инклузија
Вклученото образование е квалитетно образование

12. Страна
Активности на посебните основни училишта
10-ти Мали Републички игри без граници

13. Страна
- Од активностите на ЦПЛИП – ПОРАКА Прилеп
Од игра до репрезентација

- Социјални активности на дневниот центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Радовиш
На гости кај Миле

14. и 15. Страна
Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

  • ЦПЛИП – ПОРАКА Струмица
  • ЦПЛИП – ПОРАКА Демир Хисар
  • ЦПЛИП – ПОРАКА Куманово
  • ЦПЛИП – ПОРАКА Радовиш

16. Страна
Наша страница:
Дневниот центар на РЦПЛИП – ПОРАКА од Кочани во посета на дневниот центар на РЦПЛИП – ПОРАКА од Радовиш