Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

06.2005 - Glasilo Poraka

“ПОРАКА”
Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 2, година XVIII – Јуни 2005

СОДРЖИНА

2. Страна
Конвенција за попреченост на ОН

3 Страна
Предлог измени и дополнувања на Законот за вработување на инвалидни лица

4. и 5. Страна
Нови модели за вработување на лица со попреченост
ПОДДРЖАНО ВРАБОТУВАЊЕ

6. и 7. Страна
Стратегија за рехабилитација во местото на живеење

8. Страна
Активности на ЦПЛИП – ПОРАКА Скопје во кампањата “Што е со моите права?

9. Страна
Активности на ЦПЛИП – ПОРАКА Штип

10.,11.и 12. Страна
Искуство од Бугарија
МОНОЛОГ НА ЕДНА МАЈКА

13. Страна
Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

14. и 15. Страна
Проект “ВКЛУЧЕНИ ВО ОПШТЕСТВОТО”
Политика и приоритетни акции за квалитетни резиденциски сервиси за лица со попреченост

16. Страна
НАША СТРАНИЦА – Спортско – рекреативни активности СТРУГА 2005