Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

06.2003 - Glasilo Poraka

“ПОРАКА”
Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост -ПОРАКА-

Број 2, година XVI – Јуни 2003

СОДРЖИНА

2. Страна
НАМЕСТО ВОВЕД

3. Страна
РЕЗОЛУЦИЈА

4 и 5. Страна
Поттикнување на родителските организации и креирање на алтернативни сервисни служби – д-р Василка Димоска

6 и 7. Страна
Промоција на кампањата во Радовиш
Промоција на кампањата во Штип
Промоција на кампањата во Куманово
Оформен социјален клуб во Куманово

8 и 9. Страна
Активности на локалните центри:
ПОРАКА Штип
ПОРАКА Струга
ПОРАКА Скопје

10 и 11. Страна
Деца со задоцнет развој или “сепак ќе дојде” – Барбара Цолингер

12. Страна
Превземен текст – проф. д-р Никола Софијанов

13. Страна
Специјална олимпијада – Европска фудбалска недела во Македонија
Инфо – Трет семинар на МДАП

14 и 15. Страна
Приоритети – Образование за сите и можност за вработување

15. Страна
Инфо – Летоци на јазиците на етничките групи

16. Страна
Наша страница – Човечноста на дело