Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

PORAKA Juni 2011.pmd

“ПОРАКА”
Гласило на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА

Број 1 година ЏЏИВ – јуни 2011

СОДРЖИНА

2 страна
Конвенцијата на Обединети нации за правата на лица со попреченост ја доби 100-тата ратификација

3 страна
Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА за ратификација на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост
ПРАВАТА ДА СТАНАТ РЕАЛНОСТ – 100 ДЕНА ЗА РАТИФИКАЦИЈА

4, 5 и 6 страна
“Исток – Исток: партнерства без граници”
Ново партнерство на РЦПЛИП – ПОРАКА
Студиска посета за размена на искуства во областа на грижа и заштита на лица со попреченост во Македонија

6 страна
Програма “Градот и попреченоста” на РЦПЛИП – ПОРАКА
Усвоен и промовиран Локалниот акционен план за попреченост во Општина Радовиш

7, 8 и 9 страна
Осврти на тема “Сиромаштија и попреченост”

  • Како може да ја прекинеме врската помеѓу попреченоста и сиромаштијата?; Д-р Василка Димоска – Програмски менаџер во РЦПЛИП – ПОРАКА
  • Попреченост, сиромаштија и социјална исклученост: поглед на врската помеѓу попреченоста и сиромаштијата; Мириана Гиралди – Службеник за политики во ЕАСПД

10 и 11 страна
Соработка со Х.Е.Р.А.
Работа со лица со попреченост на тема сексуалност, сексуално и репродуктивно здравје и права

12 страна
Од членството на РЦПЛИП – ПОРАКА во Европската Инклузија
Одржано годишното собрание не Европската Инклузија „Европа во акција 2011”

13 страна
Социјални активности на дневниот центар – ПОРАКА Скопје

  • Активности со Факултет за ликовна уметност
  • Активности со коњичкиот клуб “Три Стар”

14 страна
Активности на дневиот центар – ПОРАКА Радовиш

  • Хумана акција на организацијата на жени “Деница” – Радовиш
  • Активности по повод велигденските празници

15 страна
Преземен текст од “24 часа здравје”, 30-ти април 2011 година
Барањата да се приспособат на можностите

16 страна
Наша страница
Хуманитарна акција на Здружението на жени “Бојана” – Сарај