Од 1963-та и ја пренесуваме на јавноста пораката од лицата со интелектуална попреченост!

ESE Intelektualna poprecenost

ЗАШТИТА НА ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ, со фокус на лица со интелектуална попреченост