ЕАСПД изврши избор на раководните телата Д-р Василка Димоска, Генерален секретар на РЦПЛИП – ПОАКА е повторно избрана за член на Управниот одбор и Претседавач на Форумот за рана интервенција.

Во рамките на онлајн конференцијата „Уметноста на инклузијата – Попреченоста и различноста во уметноста и културата“, на 16 октомври 2020, Генералното собрание на ЕАСПД изврши избор на телата и органите на ЕАСПД за следниот мандатен период од 4 години, според новиот статут и правила на функционирање на ЕАСПД.

Генералниот секретар на РЦПЛИП – ПОРАКА, д-р Василка Димоска беше повторно избрана за член на Управниот одбор на ЕАСПД и претседавач на Форумот на ЕАСПД за рана интервенција.

Изборот на д-р Димоска е големо признание за нејзината досегашна работа, како и основа за понатамошна продлабочена соработка на РЦПЛИП – ПОРАКА на европско ниво.

Scroll to Top
Skip to content