Конвенција за правата на лицата со попреченост

Конвенција за правата на лицата со попреченост

Конвенција

(Англиска верзија)

Конвенција

(Македонска верзија)

Конвенција

(лесно читлива, кратка верзија)

Конвенција

(лесно читлива, долга верзија)

Закон за ратификација на конвенција

Одговори на државата на листа на прашања

Submission to the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities

List of issues in relation to the initial report of The Republic of North Macedonia

КПЛП Општ коментар бр. 1 - признавање пред законот

КПЛП Општ коментар бр. 2 - пристапност

КПЛП Општ коментар бр. 3 - жени и девојчиња

КПЛП Општ коментар бр. 4 - инклузивно образование

КПЛП Општ коментар бр. 5 - самостојно живеење

КПЛП Општ коментар бр. 6 - недискриминација

КПЛП Упатства - член 14 право на живот и слобода на личноста

КПЛП Упатства - член 33 рамка за следење

Initial report to CRPD MK October 2014

Macedonian Coalition submission for the session

Заклучни согледувања UNCRPD (Англиска верзија)

Заклучни согледувања UNCRPD (Македонска верзија)

Прв нацрт иницијален извешта по ОН конвенцијата финал

Scroll to Top
Skip to content