Публикации

Наши публикации
низ годините

„Интеркултурно учење за сите“ на албански

Четириесет години функционирање на ЦПЛИП – ПОРАКА Крива Паланка

Документот за позиција на ЕАСПД Интервенција во раното детство насочена кон семејството: Најдобриот почеток во животот

Влијанието на зголемените трошоци за живот врз обезбедувачите на сервисни служби во областа на попреченоста

Градење и зајакнување на интегрирани ситеми за интервенција во раното детство: Извештај за состојбите во земјите на Балканот

10 години потоа – Извештај за напредокот во имплементација на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со попреченост

Европска стратегија за правата на лицата со попреченост – лечно читлива верзија

Што е вакцина против корона вирус? – Лесно читливи информации

Социјалните услуги за попреченост во земји кои не се дел од ЕУ

Меѓународен договор за правата на лицата со попреченост – Лесно читлива верзија

РАЗБИВАЊЕ НА ПРЕДРАСУДИ – Самостојно живеење

Scroll to Top
Skip to content