Документ за позиција на ЕАСПД

Интервенција во раното детство насочена кон семејството: Најдобриот почеток во животот

Како членка на Форумот за рана интервенција на ЕАСПД, РЦПЛИП – ПОРАКА во текот на 2022 година учествуваше во подготовката на Документот за позиција на ЕАСПД „Интервенција во раното детство насочена кон семејството: Најдобриот почеток во животот“. РЦПЛИП – ПОРАКА обезбеди превод на македонски јазик на овој исклучително важен документ за развој на системите за рана интервенција кај деца со попреченост и истиот може да го прочитате тука.

Документот за позиција е отворен за прифаќање и потпишување преку веб-страната на ЕАСПД. Повеќе информации се достапни тука.

Scroll to Top
Skip to content