Одржани работилници за SWOT анализа на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

Една од редовните програмски активности на Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА, од самото негово формирање, е координација и пружање на стручно-методолошка поддршка на локалните организации.
Години наназад РЦПЛИП – ПОРАКА организира и одржува работилници на кои се разгледуваат и дискутираат изготвените SWOT анализи на локалните организации. SWOT анализата е структуриран метод за планирање на идните стратегии на организацијата, а воедно е мошне корисна и за проценување на актуелната состојба внатре во организацијата, со сите нејзини предности и слаби страни, но и можностите и заканите кои доаѓаат од опкружувањето во кое таа организација делува. Оваа алатка, доколку реално и објективно се изготви, ќе користи за изнаоѓање на начини и модуси за подобрување и надминување на слабите страни на организацијата со цел уште поефективно да делува во својата област. Исто така, претставува солидна основа за подготвување на реални и ефективни акциони планови на организацијата, како и на повеќегодишни стратешки планови.
Оваа година Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА одржа две работилници за разгледување на SWOT анализите на локалните организации. На овие работилници им претходеа состаноци на управните одбори во проширен состав на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА на кои се разговарало за актуелните состојби во самите организации, и врз основа на донесените заклучоци се изготвиле и SWOT анализите.
Двете работилници кои ги спроведе РЦПЛИП – ПОРАКА се одржаа на 7-ми и 8-ми април 2015 година. Локалните организации беа поделени во две групи со цел да се даде доволно време за презентирање на реалните состојби, а истовремено да се овозможи и да се разговара за понатамошните активности на секоја локална организација. На работилниците секој од учесниците имаше можност да ја презентира SWOT анализата, но и да ги презентира активностите кои во моментот се актуелни во нивните организации, како и активностите кои планираат да ги преземат во наредниот период. Тимот на РЦПЛИП – ПОРАКА, но и останатите учесници, по завршувањето на секоја презентација даваа забелешки и совети во однос на работењето на секоја од локалните организации, притоа истакнувајќи ги и позитивните примери на успешно работење.
Овие работилници имаа за цел консолидирање и унапредување на активностите и делувањето на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА. Тоа е од особено значење во градењето и одржувањето на партнерските односи со локалните власти, како би можеле активно да придонесуваат за унапредување на човековите права на лицата со интелектуална попреченост во местото на живеење.

Scroll to Top
Skip to content