Стратегија на EASPD 2018-2021 ЗАЛОЖБА! – Обезбедување на сервисните служби на утрешнината

Европската асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост – ЕАСПД е европска НВО која ги претставува обезбедувачите на сервисни служби за поддршка во полето на попреченоста, покривајќи го спектарот на сервисни служби низ целиот животен циклус. Мисијата на ЕАСПД е да се реализира имплементацијата на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост, притоа поддржувајќи ги своите членки во дизајнот, развојот и поставувањето на индивидуализирани модели на поддршка, кои одговараат на специфичните потреби и желби. ЕАСПД го промовира споделувањето и развојот на информации, иновации и активности со цел да се влијае врз механизмите за донесување одлуки на европско и на меѓународно ниво.

Прочитајте повеќе за Стратегијата на EASPD 2018-2021 тука.

Scroll to Top
Skip to content