60 години

активно делување

Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА е граѓанска, родителска, национална непрофитна инвалидска организација која ги застапува правата и интересите на повеќе од 20.000 лица со интелектуална попреченост во Република  Северна Македонија.

0
години искуство
0 +
гласила
0 +
публикации
Активности

Што правиме
за постигнување
на нашите цели

Активности на социјалните сервисни служби на РЦПЛИП – ПОРАКА

Дневен центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Радовиш  Во дневниот центар на РЦПЛИП – ПОРАКА во Радовиш редовно се спроведуваат сите предвидени програмски активности за развивање на вештините за самостојно живеење на корисниците. Покрај овие редовни активности, се реализираат и низа работилници и активности поврзани со значајни празници или датуми,

Прочитај повеќе →
Забелешки на РЦПЛИП – ПОРАКА во однос на Правилникот за начинот, обемот, нормативите и стандардите за давање на социјалните услуги на дневен престој, од аспект на лица со интелектуална попреченост

Почнувајќи од 2000 година, Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – ПОРАКА е активно вклучен во создавањето на услови за спроведување на реформскиот процес на деинституционализација во нашата држава, односно превенција од институционализација преку оформување на социјални сервисни служби за поддршка на лицата со интелектуална попреченост и

Прочитај повеќе →
Програмски активности на РЦПЛИП – ПОРАКА во 2024 година

Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост  – ПОРАКА во 2024 година ќе продолжи со реализација на активностите кои произлегуваат од поставените цели и принципи на делување. Програмските активности на РЦПЛИП – ПОРАКА се базираат и се во насока на процесот на имплементација на Конвенцијата на ОН за

Прочитај повеќе →
Гласило

Тромесечен поглед во
нашата работа

Видео содржини

Не ја тестирајте вашата интелигенција,

Тестирајте ја
Вашата човечност

Кратка видео презентација на активностите во рамки на проектот

Интеркултурно
учење за сите

Публикации

Публикации

Scroll to Top
Skip to content