Activities of EASPD Address the Resilience of Support Services in the Upcoming European Disability Strategy

Активности на ЕАСПД Сервисните служби за поддршка во новата Европска стратегија за попреченост

Што е вакцина против корона вирус? Лесно читливи информации

Активности на локалните организации на РЦПЛИП - ПОРАКА

Oдбележување на 3 Декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост, на локално ниво

Мултимедијална кампања на „Театар Пи“ и ЦПЛИП – ПОРАКА Скопје „Прозорците што се смеат“

Online Round Table for observing 3 December, the International Day of Persons with Disabilities Transforming the Society: Community for All

Онлајн тркалезна маса по повод 3 декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост Трансформирање на општеството: Заедница за сите

Активности на Националниот совет на инвалидски организации на Македонија и неговите здружени членки

Работно одбележување на 3 Декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост

Активности на ЦПЛИП - ПОРАКА Радовиш

Учество во проектот „Создавање на услови за поголема социјална инклузија на лицата со попреченост во Југоисточниот плански регион“

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА и неговите сервисни служби за време на пандемијата со КОВИД-19

Отворени дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

EASPD elected new governing bodies Vasilka Dimoska MD, Secreteray General of the Republic Centre – PORAKA, was re-elected as Board member and Chair of the Member Forum for Early Intervention

ЕАСПД изврши избор на раководните телата Д-р Василка Димоска, Генерален секретар на РЦПЛИП – ПОАКА е повторно избрана за член на Управниот одбор и Претседавач на Форумот за рана интервенција.

Онлајн конференција на ЕАСПД на тема

„Уметноста на инклузијата – Попреченоста и различноста во уметноста и културата“ Потребна е јасна стратегија за значајна инклузија на лица со попреченост во редовните текови на уметноста и културата

Влада на Република Северна Македонија

Протокол за работа на дневните центри за деца и лица со попреченост

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА и неговите сервисни служби за време на пандемијата со COVID-19

Адаптирана програма за психо-социјална поддршка и прилагодени индивидуални едукативни активности во домашни услови

Заеднички активности на РЦПЛИП – ПОРАКА и ЕАСПД Регионален форум:

Кон живеење во заедницата во Западен Балкан и земјите од Источното партнерство – Предизвици и можности

Активности на ЦПЛИП - ПОРАКА Струмицa

Имплементација на проект „Транспарентна ПОРАКА“

Лесно читливи информации за COVID-19

Преземено од Светска здравствена организација

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА и неговите сервисни служби за време на пандемијата со COVID-19

Адаптирана програма за психо-социјална поддршка и прилагодени индивидуални едукативни активности во домашни услови

Отворени нови социјални сервисни служби во мрежата на РЦПЛИП – ПОРАКА

Дневни центри за лица со интелектуална попреченост над 18 години во Прилеп и Штип

Успешна соработка со „Театар Пи”

Театарско музички перформанс “Конекции”

Конференција “Инвестирање во социјални услуги – Инвестирање во луѓе”

Новата правна рамка за обезбедување на социјални услуги, засновани во заедницата

Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

Одбележување на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост на локално ниво

Завршна конференција на ЕУ проектот „Попреченоста е прашање на перцепција”

Лицата со попреченост да се вклучат во креирањето политики и носењето одлуки во сите аспекти од животот

Национално одбележување на 3 декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост

Со силно темпо и со крупни чекори го фаќаме ритамот на европските напредни практики за имплементација на Конвенцијата на ОН за правата на лица со попреченост

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Одржана работилница за разгледување на SWOT анализите и тековното оперативно работење на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

Конференција на ЕАСПД во Хелсинки – Финска, 3 и 4 октомври 2019 „Персоналот е важен! Работната сила на утрешнината во областа на попреченоста“

Преземен текст од www.vlada.mk

Воведовме целосно нов модел за проценка на попреченост – Децата и семејствата добиваат поддршка за достоинствено детство во кое ќе се развиваат и напредуваат

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Нови социјални служби за поддршка во мрежата на РЦПЛИП – ПОРАКА

Конвенција на ОН за правата на лицата со попреченост Лесно читлива верзија на македонски јазик

Scroll to Top
Skip to content