Онлајн тркалезна маса по повод 3 декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост Трансформирање на општеството: Заедница за сите

Активности на Националниот совет на инвалидски организации на Македонија и неговите здружени членки

Работно одбележување на 3 Декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост

Активности на ЦПЛИП - ПОРАКА Радовиш

Учество во проектот „Создавање на услови за поголема социјална инклузија на лицата со попреченост во Југоисточниот плански регион“

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА и неговите сервисни служби за време на пандемијата со КОВИД-19

Отворени дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

EASPD elected new governing bodies Vasilka Dimoska MD, Secreteray General of the Republic Centre – PORAKA, was re-elected as Board member and Chair of the Member Forum for Early Intervention

ЕАСПД изврши избор на раководните телата Д-р Василка Димоска, Генерален секретар на РЦПЛИП – ПОАКА е повторно избрана за член на Управниот одбор и Претседавач на Форумот за рана интервенција.

Онлајн конференција на ЕАСПД на тема

„Уметноста на инклузијата – Попреченоста и различноста во уметноста и културата“ Потребна е јасна стратегија за значајна инклузија на лица со попреченост во редовните текови на уметноста и културата

Влада на Република Северна Македонија

Протокол за работа на дневните центри за деца и лица со попреченост

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА и неговите сервисни служби за време на пандемијата со COVID-19

Адаптирана програма за психо-социјална поддршка и прилагодени индивидуални едукативни активности во домашни услови

Заеднички активности на РЦПЛИП – ПОРАКА и ЕАСПД Регионален форум:

Кон живеење во заедницата во Западен Балкан и земјите од Источното партнерство – Предизвици и можности

Активности на ЦПЛИП - ПОРАКА Струмицa

Имплементација на проект „Транспарентна ПОРАКА“

Лесно читливи информации за COVID-19

Преземено од Светска здравствена организација

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА и неговите сервисни служби за време на пандемијата со COVID-19

Адаптирана програма за психо-социјална поддршка и прилагодени индивидуални едукативни активности во домашни услови

Отворени нови социјални сервисни служби во мрежата на РЦПЛИП – ПОРАКА

Дневни центри за лица со интелектуална попреченост над 18 години во Прилеп и Штип

Успешна соработка со „Театар Пи”

Театарско музички перформанс “Конекции”

Конференција “Инвестирање во социјални услуги – Инвестирање во луѓе”

Новата правна рамка за обезбедување на социјални услуги, засновани во заедницата

Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

Одбележување на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост на локално ниво

Завршна конференција на ЕУ проектот „Попреченоста е прашање на перцепција”

Лицата со попреченост да се вклучат во креирањето политики и носењето одлуки во сите аспекти од животот

Национално одбележување на 3 декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост

Со силно темпо и со крупни чекори го фаќаме ритамот на европските напредни практики за имплементација на Конвенцијата на ОН за правата на лица со попреченост

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Одржана работилница за разгледување на SWOT анализите и тековното оперативно работење на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

Конференција на ЕАСПД во Хелсинки – Финска, 3 и 4 октомври 2019 „Персоналот е важен! Работната сила на утрешнината во областа на попреченоста“

Преземен текст од www.vlada.mk

Воведовме целосно нов модел за проценка на попреченост – Децата и семејствата добиваат поддршка за достоинствено детство во кое ќе се развиваат и напредуваат

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Нови социјални служби за поддршка во мрежата на РЦПЛИП – ПОРАКА

Конвенција на ОН за правата на лицата со попреченост Лесно читлива верзија на македонски јазик

Унапредување на законската рамка за инклузивно обраование

Усвоен нов Закон за основно образование

Форум на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост

“НОВИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНИ СЕРВИСНИ СЛУЖБИ ЗА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ”

Меѓународна конференција на ЕАСПД

“Инвестирање во социјални сервисни служби – инвестирање во лицата со попреченост”

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА и ЦПЛИП - ПОРАКА Виница

Отворен социјален клуб за лица со интелектуална попреченост и канцеларија на ЦПЛИП – ПОРАКА Виница

Штип ќе добие дневен центар за лица со интелектуална попреченост над 18 годишна возраст

Потпишан меморандум за соработка меѓу Општина Штип, ООУ „Гоце Делчев” и РЦПЛИП – ПОРАКА

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА и Театар ПИ

Театарски мултимедијален перформанс ОКСИГЕН

Scroll to Top
Skip to content