Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

Отворени врати за различните во обединета Европа

The European Commission proposes new European Anti-discrimination Directive

Од членството на РЦПЛИП – ПОРАКА во Европската асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост (ЕАСПД)

The day center – Poraka Skopje received donation from the Swedish Club “LIONS – Gathenheim”

PORAKA Struga on a festival in Slovenia

ЦПЛИП – ПОРАКА Струга на фестивал во Словенија

Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лица со попреченост влезе во сила

Cooperation and support from the business – sector in Gevgelija

Соработка и поддршка од бизнис – секторот во Гевгелија

Workshop for strategic planning of the development of the local branches of PORAKA

Работни состаноци за стратешко планирање на развојот на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

Фондацијата Институт Отворено Општество – Македонија ги презентираше резултатите од истражувањето

Formal start of the new facility оf the day center – PORAKA Struga

Свечено пуштање во употреба на новиот објект на дневниот центар – ПОРАКА Струга

Активности на локалните оргaнизации

Кампања за промоција на еднаквост на лица со интелектуална попреченост “Преку различноста до еднаквост во општеството”

Promotion of a documentary film “Day centers of PORAKA”

Промоција на документарен филм “Дневни центри на РЦПЛИП-ПОРАКА”

Campaign for promotion of equality for persons with intellectual disability “Through DIVERSITY to EQUALITY in the society”

Иницијатива за зголемено учество на граѓанскиот сектор

Министерството за труд и социјална политика подготвува важен стратешки документ

Campaign for promotion of equality for persons with intellectual disability in the Republic of Macedonia

Кампања за промоција на еднаквост на лица со интелектуална попреченост “Преку различноста до еднаквост во општеството”

Campaign for promotion of equality for persons with intellectual disability in the Republic of Macedonia

Кампања за промоција на еднаквост на лица со интелектуална попреченост

The Government of the Republic of Macedonia has adopted Strategy for cooperation of the Government with the civil sector

Владата на Република Македонија усвои Стратегија за соработка на Владата со граѓанскиот сектор

“Community – based services for persons with intellectual disability – the future development”

40-th jubilee from the work and official opening of a day center in Kumanovo

Scroll to Top
Skip to content