Преземен текст од www.vlada.mk

Воведовме целосно нов модел за проценка на попреченост – Децата и семејствата добиваат поддршка за достоинствено детство во кое ќе се развиваат и напредуваат

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Нови социјални служби за поддршка во мрежата на РЦПЛИП – ПОРАКА

Конвенција на ОН за правата на лицата со попреченост Лесно читлива верзија на македонски јазик

Унапредување на законската рамка за инклузивно обраование

Усвоен нов Закон за основно образование

Форум на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост

“НОВИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНИ СЕРВИСНИ СЛУЖБИ ЗА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ”

Меѓународна конференција на ЕАСПД

“Инвестирање во социјални сервисни служби – инвестирање во лицата со попреченост”

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА и ЦПЛИП - ПОРАКА Виница

Отворен социјален клуб за лица со интелектуална попреченост и канцеларија на ЦПЛИП – ПОРАКА Виница

Штип ќе добие дневен центар за лица со интелектуална попреченост над 18 годишна возраст

Потпишан меморандум за соработка меѓу Општина Штип, ООУ „Гоце Делчев” и РЦПЛИП – ПОРАКА

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА и Театар ПИ

Театарски мултимедијален перформанс ОКСИГЕН

Активности на локалните организации на РЦПЛИП - ПОРАКА

Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА по повод 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Одбележување на 3-ти Декември – Меѓународен ден на лицата со попреченост, на национално ниво

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Одржана работилница за разгледување на SWOT анализите и тековното оперативно работење на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

Одржана дваесеттата сесија на Комитетот за правата на лица со попреченост

Разгледување на иницијалниот извештај на Република Македонија

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

Отворен социјален клуб за лица со интелектуална попреченост во Македонска Каменица

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА

СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ АКТИВНОСТИ за корисниците на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

Стратегија на EASPD 2018-2021 ЗАЛОЖБА! – Обезбедување на сервисните служби на утрешнината

Активности на РЦПЛИП - ПОРАКА, НСИОМ, МИМ и МДИ

Први активности во рамките на проектот „Попреченоста е само прашање на перцепција”

Активности на НСИОМ координирани од РЦПЛИП - ПОРАКА

Зајакнување на капацитетите на НСИОМ и неговите организации – членки

Активности на ЦПЛИП – ПОРАКА Битола

Настан “Под ова небо исти сме”

Сорабтока на РЦПЛИП - ПОРАКА со ХЕРА

Обуки за подобрување на работата со деца со попреченост кои се жртви на семејно насилство

Активности на Мировниот копус и РЦПЛИП - ПОРАКА

Зајакнување на семејствата преку насочени обуки

Ново партнерство на РЦПЛИП - ПОРАКА

Потпишан меморандум за соработка со Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” – Скопје

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Завршни активности во рамките на европскиот проект „Рана инклузија преку взаемно учење”

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА

Ликовни работилници и хуманитарна изложба

Одбележување на 3 декември, Меѓународниот ден на лица со попреченост на национално ниво

Изведба на театарската претстава „Бакнати од сонцето”

Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

Одбележување на 3 декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост

Активности на НСИОМ Централна манифестација за одбележување на 3 декември, меѓународен ден на лицата со попреченост

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Активности во рамките на проектот „Рана инклузија преку взаемно учење“

Активности на ЕАСПД и РЦПЛИП - ПОРАКА

Прв Форум на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост во Македонија

Партнерства на РЦПЛИП - ПОРАКА во европски проекти

Активности во рамките на проектот „Рана инклузија преку взаемно учење“

Scroll to Top
Skip to content