Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА по повод 3-ти Декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост

Meetings for strategic planning regarding the development of the local organizations of the Republic Center – PORAKA

Работни состаноци за стратешко планирање на развојот на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА

Добротворен ручек

Action for refurbishment of the new venue for Day Center in Radovis begins Your support is needed!

Започнува акцијата за адаптирање на новите простории за дневен центар во Радовиш Потребна е вашата поддршка!

Activities of the Republic Center – PORAKA Sports and recreational activities for the beneficiaries of the day care centers of the Republic Center – PORAKA

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА Спортско рекреативни активности за корисниците на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

Study visit to Bradford – England PORAKA IS INCLUDED IN “ACTIVE CITIZENS”

Студиски престој во Братфорд – Англија РЦПЛИП – ПОРАКА ВКЛУЧЕНА ВО “АКТИВНИ ГРАЃАНИ”

RIGHTS TO BECOME REALITY – 100 DAYS FOR RATIFICATION PORAKA received pre-election pledge from the political parties

ПРАВАТА ДА СТАНАТ РЕАЛНОСТ – 100 ДЕНА ЗА РАТИФИКАЦИЈА РЦПЛИП – ПОРАКА доби предизборни заложби од политичките партии

PORAKA’s programme “City and Disability” Local Disability Action Plan adopted and promoted in Radovis

Програма “Градот и попреченоста” на РЦПЛИП – ПОРАКА Усвоен и промовиран Локалниот акционен план за попреченост во Општина Радовиш

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities receives the 100th Ratification

Конвенцијата за правата на лицата со попреченост ја доби 100-тата ратификација

Партнерства во рамките на програмата “Активни граѓани”

PORAKA’s programme “City and Disability”

Програма “Градот и попреченоста” на РЦПЛИП – ПОРАКА

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities receives the 100th Ratification

Значаен чекор за секторот за попреченост:

Partnerships of PORAKA

Активности на Х.Е.Р.А.

Experiences from Kyrgyzstan and international experiences

“CITY and DISABILTY – Creation of Local Disability Action Plans”

ПРАВАТА ДА СТАНАТ РЕАЛНОСТ – 100 ДЕНА ЗА РАТИФИКАЦИЈА

Activities of the European Commission

“City and Disability – Creation of Local Disability Action Plans”

“Градот и попреченоста – креирање на локални акциони планови за попреченост”

Scroll to Top
Skip to content