Извештај на ЕАСПД во однос на вклучувањето на корисниците на социјални сервисни служби

The EASPD board renews its committment to carry on the de-instutionalisation process

ЕАСПД ја обновува својата заложба за спроведување на процесот на деинституционализација

Гласило број 1, 2013 година

The message for equal opportunities for persons with intellectual disability presented at the Skopje Marathon 2013

Пораката за еднакви можности за лицата со интелектуална попреченост претставена на Скопскиот маратон 2013

Гласило број 2, 2013 година

Celebrating a jubilee 50 years active work of the Republic Centar – PORAKA

Одбележување на јубилеј 50 години активно делување на РЦПЛИП – ПОРАКА

Life as a safe adventure

Животот како безбедна авантура

Human rights for women, men and children with disabilities all around the world

Човекови права за жени, мажи и деца со попреченост насекаде во светот

Childhood, Disability and Violence

Детство, попреченост и насилство

Дискриминираните не добиваат навремена заштита

Activities of the Repbulic Center – PORAKA

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА

Advancing the rights of persons with intellectual disability

Унапредување на правата на лицата со интелектуална попреченост

Activities of the Republic Center – PORAKA within the “Active Citizens” Program

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА во рамките на програмата “Активни граѓани”

International Day of Persons with Disabilities, 3 December 2012 OPEN DAY OF THE DAY CENTER – PORAKA SKOPJE

Меѓународен ден за лицата со попреченост 3-ти Декември 2012 година ОТВОРЕН ДЕН НА ДНЕВНИОТ ЦЕНТАР – ПОРАКА СКОПЈЕ

“13 November” Award for PORAKA Skopje

Награда “13-ти Ноември” за ЦПЛИП – ПОРАКА Скопје

Acknowledgement for the Republic Center – PORAKA in relation to the contribution towards advancement of sexual and reproductive health

Признание за РЦПЛИП – ПОРАКА за придонесот кон унапредување на сексуалното и репродуктивното здравје

Activities of the local organizations of the Republic Center – PORAKA Observing 3rd of December, the International Day of Persons with Disabilities on local level

Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА Одбележување на 3-ти Декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост на локално ниво

Scroll to Top
Skip to content