Programme activities of the Republic Center – PORAKA in 2014

Програмски активности на РЦПЛИП – ПОРАКА во 2014 година

Activities of the European association of service providers for persons with disabilities (EASPD), 28 January 2014

Активности на Европската Асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост (ЕАСПД), 28 јануари 2014 година

European Parliament endorsed EDF Manifesto’s key priorities

Европскиот парламент ги одобри клучните приоритети од манифестот на ЕДФ

Гласило броj 3, 2014 година

Workshop “Protection against discrimination for persons with intellectual disability”

Работилница на тема “Заштита од дискриминација за лица со интелектуална попреченост”

Observing 3 December, International Day of Persons with Disabilities

Одбележување на 3-ти декември, Меѓународен ден на лицата со попреченост

Activities of the local branches of PORAKA for observing 3 December, the International Day of persons with Disabilities

Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА по повод 3-ти Декември, меѓународниот ден на лицата со попреченост

Employees at Komercijalna Banka AD Skopje visited the day center – PORAKA Skopje

Вработените од Комерцијална банка АД Скопје во посета на дневниот центар – ПОРАКА Скопје

Соопштение Скопје, 16.12.2013 година Новиот предлог за измена на законот за работни односи им го одзема родителското право на мажите

Соопштение Скопје, 26.11.2013 година Комисијата за заштита од дискриминација треба да ја промени својата пракса

Celebrating a jubilee 50 years active work of the Republic Center-PORAKA

Одбележување на јубилеј 50 години активно делување на РЦПЛИП-ПОРАКА

SPORTS AND RECREATIONAL ACTIVITIES for the beneficiaries of the Day centers of the Republic center – PORAKA

СПОРТСКО – РЕКРЕАТИВНИ АКТИВНОСТИ за корисниците на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

Cooperation with the Association for Emancipation, Solidarity and Equality of Women in the Republic of Macedonia – ESE

Соработка со Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на РМ – ЕСЕ

Human actions of the management team in the mine Bucim – Radovis

Хумани дела од раководниот тим на рудникот Бучим – Радовиш

The little prince lives within the grown up children

Малиот принц живее во големите деца

PORAKA participated in the creation of a report regarding the Universal Periodic Review

Учество на РЦПЛИП – ПОРАКА во крирањето на извештај во однос на Универзалното периодично разгледување

EASPD published the Report on Users’ Involvement in Social Services

Scroll to Top
Skip to content