“13 November” Award for PORAKA Skopje

Награда “13-ти Ноември” за ЦПЛИП – ПОРАКА Скопје

Acknowledgement for the Republic Center – PORAKA in relation to the contribution towards advancement of sexual and reproductive health

Признание за РЦПЛИП – ПОРАКА за придонесот кон унапредување на сексуалното и репродуктивното здравје

Activities of the local organizations of the Republic Center – PORAKA Observing 3rd of December, the International Day of Persons with Disabilities on local level

Активности на локалните организации на РЦПЛИП – ПОРАКА Одбележување на 3-ти Декември, Меѓународниот ден на лицата со попреченост на локално ниво

EASPD and ENIL address an open letter to the Presidents of the European Council, of the European Commission, and of the European Parliament

ЕАСПД и ЕНИЛ испраќаат отворено писмо до претседателите на Европскиот совет, Европската комисија и Европскиот парламент

Six years since the adoption of the ON convention for persons with disabilities – is the life of persons with intelectual disabilities any better?

Шест години по усвојувањето на Конвенцијата на ОН за правата на лица со попреченост – дали се подобри животот на лицата со интелектуална попреченост?

Activities of the Republic Center – PORAKA Sports and recreational activities for the beneficiaries of the day centers of the Republic center – PORAKA

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА Спортско – рекреативни активности за корисниците на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

When the state fails to protect persons with disabilities

Кога државата не успева да ги заштити лицата со попреченост!!!

Од членството на РЦПЛИП – ПОРАКА во Европската Инклузија Европската Инклузија усвои документ за позиција во однос на здравствената грижа

Activities of PORAKA – Demir Hisar Workshop under the motto “Your Kindness – Our Pride”

Активности на ЦПЛИП – ПОРАКА Демир Хисар Работилница под мотото “Вашата добрина – наша гордост”

Резолуција за милениумски цели Спроведување на Милениумските развојни цели за лица со попреченост кон 2015 година и понатаму

Гласило броj 3, 2013 година

Successful realization of the adaptation, renovation and equipping process of the new facility for a day center of PORAKA in Radovis

Успешна реализација на процесот за адаптирање, реновирање и опремување на новиот објект

Activities of the Republic Center – PORAKA Workshops for SWOT analyses of the local organizations and services of the Republic Center – PORAKA

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА Одржани работилници за SWOT анализа на локалните организации и сервисните служби на РЦПЛИП – ПОРАКА

Partnership within the programme “Active Citizens” Final activities within the project “MESSAGE: Open the Windows towards Municipality without Discrimination”

Партнерства во рамките на програмата “Активни граѓани” Завршни активности во рамките на проектот “ПОРАКА: Отворете ги прозорците кон општина без дискриминација”

Survey of the European Association of Service Providers for Persons with Disability – EASPD Inclusion is the Solution not the Enemy

Истражување на Европската асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост – ЕАСПД Инклузијата е решение, а не непријател

Activities of PORAKA Radovis Thematic lessons: “What is Intellectual Disability?”

Активности на ЦПЛИП – ПОРАКА Радовиш Тематски часови: „Што е интелектуална попреченост?”

Social activities of the Day Center – PORAKA Skopje Preview of the play “The Little Prince”

Scroll to Top
Skip to content