EASPD and ENIL address an open letter to the Presidents of the European Council, of the European Commission, and of the European Parliament

ЕАСПД и ЕНИЛ испраќаат отворено писмо до претседателите на Европскиот совет, Европската комисија и Европскиот парламент

Six years since the adoption of the ON convention for persons with disabilities – is the life of persons with intelectual disabilities any better?

Шест години по усвојувањето на Конвенцијата на ОН за правата на лица со попреченост – дали се подобри животот на лицата со интелектуална попреченост?

Activities of the Republic Center – PORAKA Sports and recreational activities for the beneficiaries of the day centers of the Republic center – PORAKA

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА Спортско – рекреативни активности за корисниците на дневните центри на РЦПЛИП – ПОРАКА

When the state fails to protect persons with disabilities

Кога државата не успева да ги заштити лицата со попреченост!!!

Од членството на РЦПЛИП – ПОРАКА во Европската Инклузија Европската Инклузија усвои документ за позиција во однос на здравствената грижа

Activities of PORAKA – Demir Hisar Workshop under the motto “Your Kindness – Our Pride”

Активности на ЦПЛИП – ПОРАКА Демир Хисар Работилница под мотото “Вашата добрина – наша гордост”

Резолуција за милениумски цели Спроведување на Милениумските развојни цели за лица со попреченост кон 2015 година и понатаму

Гласило броj 3, 2013 година

Successful realization of the adaptation, renovation and equipping process of the new facility for a day center of PORAKA in Radovis

Успешна реализација на процесот за адаптирање, реновирање и опремување на новиот објект

Activities of the Republic Center – PORAKA Workshops for SWOT analyses of the local organizations and services of the Republic Center – PORAKA

Активности на РЦПЛИП – ПОРАКА Одржани работилници за SWOT анализа на локалните организации и сервисните служби на РЦПЛИП – ПОРАКА

Partnership within the programme “Active Citizens” Final activities within the project “MESSAGE: Open the Windows towards Municipality without Discrimination”

Партнерства во рамките на програмата “Активни граѓани” Завршни активности во рамките на проектот “ПОРАКА: Отворете ги прозорците кон општина без дискриминација”

Survey of the European Association of Service Providers for Persons with Disability – EASPD Inclusion is the Solution not the Enemy

Истражување на Европската асоцијација на обезбедувачи на сервисни служби за лица со попреченост – ЕАСПД Инклузијата е решение, а не непријател

Activities of PORAKA Radovis Thematic lessons: “What is Intellectual Disability?”

Активности на ЦПЛИП – ПОРАКА Радовиш Тематски часови: „Што е интелектуална попреченост?”

Social activities of the Day Center – PORAKA Skopje Preview of the play “The Little Prince”

Социјални активности на дневниот центар – ПОРАКА Скопје Претпремиера на “Малиот принц”

Round Table “UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities – FUTURE CHALLENGES”

Тркалезна маса “Конвенција на ОН за правата на лица со попреченост – ИДНИ ПРЕДИЗВИЦИ”

Open day of the day center – PORAKA Skopje

Отворен ден на дневниот центар – ПОРАКА Скопје

Activities for observing 3rd of December, the International Day of persons with Disabilities, of the local organizations of the Republic Center – PORAKA

Scroll to Top
Skip to content